National Anthem

Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya he
Bharatha Bhagya Vidhatha
Punjabu, Sindhu, Gujaratu, Maratha
Dravida Utkala Banga
Vyndhya Himachala Jamuna Ganga
Uchala Jaladhi Taranga
Tava Shuba Name Jage
Tava Shuba Ashisha Mage
Gahe Tava Jaya Gadha
Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He
Bharatha Bhagya Vidhata
Jaya He, Jaya He, Jaya He
Jaya Jaya Jaya Jaya He

Created by Weberge-ipsr